Çağrı Merkezi: 0 212 520 77 31

Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi

GENEL
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır……………………………..
adresinde mukim ………………………… (bundan böyle “…………………..” olarak anılacaktır) ile
diğer tarafta ……………….. adresinde mukim ………………………. (bundan böyle ‘’Sistina İç Giyim” olarak
anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
……….. ve Sistina İç Giyim bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 1. Amaç:
  Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler
  sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile
  paylaşabileceklerdir.
  İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları
  gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli
  Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
  İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme
  yükümlüğüne sokmaz.
 2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:
  İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele
  edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti
  altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım
  bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım
  programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan
  ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve
  değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili
  tüm bilgi ve malzemeler, …………….’in kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş
  olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları
  elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn,
  müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her
  türlü bilgiyi kapsar.
  Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler
  ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya
  komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile
  edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme
  kapsamında işlem görecektir.
  Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin
  Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı
  olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir.
  Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

2/7

 1. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:
  Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarak
  feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren
  süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere
  uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:
  a) Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,
  b) Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline
  bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,
  c) Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli
  Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,
  d) Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan
  kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,
  e) İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi
  tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu
  Sözleşme’nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış
  veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir
  ibare koymak,
  f) İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt
  yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak
  aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.
 2. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:
  Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4.
  madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:
  a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile
  kanıtlanabiliyorsa,
  b) Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak
  geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
  c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Gizli Bilgiyi alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızın
  kamuya daha sonra bildirilmişse,
  d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü
  şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve
  incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler)
  ile kanıtlanabiliyorsa,
  e) Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli
  Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,
  f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.

3/7

 1. Gizli Bilginin Mülkiyeti:
  Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve
  bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.
  Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün
  mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca
  korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma
  haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.
 2. Sorumsuzluk Hali:
  Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata
  ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü
  şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü
  kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.
 3. Sözleşmenin İhlali:
  7.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin
  korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf,
  meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü
  olacaktır. Ayrıca;
  a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka
  açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.
  b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren
  Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.
  7.2 Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya
  yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği
  anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer
  hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.
 4. Sözleşmenin Süresi
  İşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren bir
  (1) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz
  olacaktır.
  Ancak, Taraflardan her biri diğer Tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarak
  bu Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona
  ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.
  Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait
  olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi
  halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

4/7

 1. Uyuşmazlıkların Halli:
  Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti
  kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra
  Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.
 2. Masraflar:
  Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek
  harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.
 3. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:
  Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin
  konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın,
  taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.
  Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.
 4. Maddelerin Ayrılabilirliği:
  İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında
  geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği,
  yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.
 5. Devir Yasağı:
  İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış
  yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.
 6. İş İlişkisi:
  İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük
  getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını
  amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.
 7. Tebligat adresleri:
  İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim,
  talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da
  noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilen
  Taraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz
  konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar
  muhatabına ulaşmış kabul edilir.

5/7
İşbu Sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, tarafların imza yetkililerince ………………. tarihinde, 15
(onbeş) madde ve 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha
………..’de fotokopi nüsha Sistina İç Giyim’da kalacaktır.
…………………………………….
Tarih:
İmza:
Sistina İç Giyim
İMZA YETKİLİSİ
İsim –Soyad:
Görev:
İmza :